Department of Humanities & Social Sciences

Research Scholars

Economics
 • Ambramoli Purushothaman (03408704)
 • Anupam Prakash (01408701)
 • Debashree Chatterjee Sanyal[04408004][Homepage]
 • Kasam Venkata Rajagopal Rao (03408702)
 • Mary Rose V. (03408805)
 • N. C. Pradhan (04408705)
 • Neelesh Vernekar (04408704)
 • Nivedita Dutta (04408801)
 • P. Kumara Swamy (03408703)
 • Priyadarshi Dash (05408001) [Homepage]
 • Rohini Kelkar (04408805)
 • Subrat Kumar Sahoo (00408001)
 • Swati S. Kamat (04408701)
 • Thanksy F. Thekkekara (04408702)
 • Swapna Sudhir Dhake [06408702]
 • Samir Ranjan Behera [06408701]
 • Suresh Advani [06408807]
 • Rohit M [07408901] [Homepage]
 • Ronny Thomas [07408002] [Homepage]
 • Santosh Kumar Sahu [07408803] [Homepage]
 • Rani Maria Thomas [07408804]
 • Vidhisha Dadhich [08408801]
 • M. Sreeramulu [08408701]
 • Neelakanta N.T. [08408002]
 • Smita N. Badajena [08408006]
 • Rupak Kumar Jha [09408003]
 • Aditya Gaiha [09408701]
 • Kaveri Ramchandra Deshmaukh [09408702]
 • Mithila A. Biniwale [09408007]
 • Manjusha Senapati [09408703]
 • Kalpana Kannan [09408601]
 • Tamali Chakraborty [09408808]
 • M. Mohan Ram [09408303]
 • Mohd. Anwar [10408701]
 • Shaikh Imlak [10408301]
 • Pramod Kumar Naik [10408001]
English
 • Amrita Raghunath Joshi (01408901)
 • Amritmahal Ananda (99408801)
 • Chandrani Chatterji (04408301)
 • Sreejitha P. V.(04408002)
 • Suparna Banerjee (01408004)
 • Uma Mahadevan (04408703)
 • Smriti Singh (04408601)
 • T. Sushila (04408806)
 • Gayadri Devi G(05408006)
 • Pragyan Rath (05408802)
 • Merin Simi Raj [06408007]
 • Vijayalakshmi K.P [06408802]
 • Nishevita Murthy [07408301]
 • Madhavi Ghokhale [07408805]
 • Shalmalee Pitale [08408004]
 • Madhulika Saxena [09408802]
 • Linguistics
 • V. M. Bhat (04408802)
 • Debasri Chakrabarti (02408601)
Philosophy

 • Vegitha Reddy
 • Aman Tripathi
 • Manoranjan Mallick
 • M. K. Sumesh
 • Baradalakshmi Panda
 • Arabinda Sahoo
 • A. K. Ojha
 • Jayant Prasad
 • Sarita Kar [06408002]
 • Gyan Prakash [Homepage]
 • Mamata Manjari Panda [07408001]
 • Gagan Deep Kaur [07408802]
 • Sindhu Poudyal [08408007]
 • Anoop George [09408805]
 • Karilemla [09408009]
 • Walter Menezes [Homepage]
Psychology

 • Smita Gupta (02408301)
 • Kavitha N. Menon (03408802)
 • R. Shubha (03408301)[Homepage]
 • Tithi Bhatnagar (02408001)
 • Shruti Sharma (03408002)
 • Sanjiram Premjit Khanganba [06408005]
 • Mohita Junnarkar [Homepage]
 • Ram Manhoar Singh[08408005]
 • Sohinee Ganguly[08408003]
 • Sandip Bhaise[09408104]
 • Sheila Clements[09408807]
 • K Aneetha Rao[10408004]
 • Radhika Mohan[10408801]
Sanskrit
 • Chaitali A. Dangarikar (03408003)
 • Rajshree G Barve [06408805]
 • Dinesh Mohan Joshi
 • Dharurkar Chinmay V.
 • Vanishri Bhat
 • Anuja P. Ajotikar
 • Tnuja P. Ajotikar
 • Dipesh Vinod Katira
 • Bipin Kumar Jha
Sociology
 • BVJ Gandhi (04408803) [Homepage]
 • Nilratan R Shende (04408006)
 • Surya Prakash Upadhyay (04408007) [Homepage]
 • Aparna Malaviya (06408003) [Homepage]
 • Piyul Mukherjee (06408703) [Homepage]
 • Binti Kanta [Homepage]
 • A. Wati Walling [06408804]
 • Sutapa Ghosh [06408004]
 • Narendra Kumar Das (06408006) [Homepage]
 • Anju Helen Bara [06408302]
 • Shirish Athawale [06408806]
 • Parama Bhattacharyya [08408803]
 • Rinzi Lama [08408008]
 • Neha Singh [09408302]
 • Aniruddh Kakodkar [09408004]
 • Dibesh Deb Barma [09408301]
 • Shaoni Shabnam [09408002]
 • Soma Kishore Parthasarathy [09408801]
 • Suchitra Waghe [09408806]
 • Dwiparna Chatterjee [10408002]

Copyright HSS Department, IIT Bombay