Department  of Humanities & Social Sciences

M.Phil. 2013

1.   Abhay Singh Kanwar

2.   Amal Sankar

3.   Arun P A

4.   Anand Jose Manarkattu

5.   Yasmin Ara Hussain

6.   Ipsita Saishree

7.   Melissa Namchu

8.   Priti Toppo

9.   Poonam Argade

10.  Priya Sebastian

11.  Sandhya Bele

12.  Paike Chandralekha

13.  Kushal Bhatia

14.  Niraj Nirola

15.  Ubaid Mushtaq

16.  Prem Sagar Raju

17.  Rakesh Kumar

 

M.Phil. 2012


1      Parvathi Ram Thota

2      Prachi Moghe

3      Zajano Z Yanthan

4      Anuj Sharma

5      Sheba Mathew

6      Deepak Sharma

7      Arpita Phukan Biswas

8      Gaurav Kamal

9      Chanini Lokho

10    Manav Khaire

11    Abhinav Sharma

12    Manav Saurav

13    Ira Dashisha Kynta

14    Sneha Sharma

15    Mohon Naik

16    Swatilekha Thakur

 

 


 

Copyright HSS Department, IIT Bombay