M.Phil Scholar

Name Roll Number (For Email ID - Please add rollno@iitb.ac.in)
Devansh Shrivastava 188080001
Maitreyi Redkar 188080002
Athul George Appadan 188080003
Arshjot Kaur Bedi 188080004
Ahmad Fahim 188080005
Veenu Kumari 188080006
Sujit Chauhan 188080007
Mallika Bhowmick 188080008
Madhuri Pal 188080010
Athira J Nair 188080011
Himansu Sekhar Thapa 188080012
Rajesh Kumar 188080013
Trupti Patil 188080014
Jasmine Maringmei 188080015
Kinchan Chakma 188080016
Kumar Rohit 188080017
Kaustubh 188083001
Pallavi Tyagi 188083002
Kritika Singh 188083004
Shruthi J 188083005
Fazli Salim 198080001
Naina Chopra 198080002
Swati Nagrale 198080003
Vimarsh Padha 198080004
Santarpana Choudhury 198080005
Tanzeel Allapur 198080006
Samiksha Kanaujia 198080007
Anurag Awasthi 198080008
Ashutosh Kumar 198080009
Satya Bhanu Prasad Undrajavarapu 198080010
Shivani Khati 198080011
Pritha Dhali 198080012
Bishnupriya Bagh 198080013
Vasudha Singh 198083001
Binson Koduvelil 208080001
Siddhi Singh 208080003
Meghana Arora 208080004
Neelam Lakra 208080005
Neha Reji 208080006
Bhagyashree Paul 208080007
Shams Tabrez 208080008
Prashant More 208080009
Akash Shekapure 208080010
Raktima Kalita 208080011
Krishna Pm 208080012
Akshay Mishra 208080013
Pancham Lohat 208080015
Ashfaq Ahmed 208080016
Ajinkya Madkaikar 208080017
Shiksha Dwivedi 208083001

Pages