M.Phil 2003 Batch

 

Roll NoName
3808001Shon P.John
3808002Sumit Saurabh Shrivastava
3808003Shikha Khosla
3808005Keerty Yogendra Nakray
3808011Priyadarshi Dash
3808304Amit Kumar
3808305Binti kantha
3808006Sarah koshie
3808303Shiv Narayan Sidh
3808801Ajit Kumar Jain
2808007Manuj Kr. Tamuli