M.Phil 2005 Batch

Roll NoName
5808001Ranabir dey
5808002Parul Bhardwaj
5808003Avinash Udaram Raut
5808004Shaoni Shabnam
5808005Prasant Chaudhry
5808006Ronny Thomas
5808007Aso Kehie
5808008Roli Khare
5808009Surya Prakash Rai
5808010Rohit M
5808802Yadav Jitendra Manikrao
5808803Chittaranjan Mahapatra