M.Phil 2008 Batch

 

Roll NoName
8808003Pillai Lalitha Srinivasan
8808004Pleasa Serin Abraham
8808001Anita Sriram
8808005Rashmi Chaudhary
8808006Nilchandra Rambhau Shende
8808007Nandini Paliyath
8808008Arpita Chakravarty
8808009P.Anbarasan
8808010Shikha Pandey
8808011Pramod Kumar Naik
8808012Prakriti Das
8808002Madhumanti Sardhar