M.Phil 2012 Batch

Roll NoName
128080005Sheeba Mathew
128080015Sneha Sharma
128080014Ira D Kynta
128080002Prachi jayawant Moghe
128080009Chanini Lokho
128080003Zajano Z Yanthan
128080012Manav Saurav
128080018Swatilekha Thakur
128080011Abhinav Sharma
128080010Manav Khaire
128080017Mohan Kumar Naik
128080004Anuj Sharma