M.Phil 2013 Batch

 

Roll NoName
138080007Anand Jose Manarkattu
138080013Ubaid Mushtaq
138080001Poonam S Argade
138080005Addala Prem Sagar Raju
138080008Niraj Nirola
138080010Rakesh Kumar
138080006Ipsita Saishree
138080011Priti Agostina Toppo
138080015Amal Sankar K S
138080016Melissa Zermit Namachu
138080002Priya Sebastian
138080018Yasmin Ara Hussain
138080012Kushal Bhatia
138080009Abhay Vir Singh Kanwar